Jak wskazują badania, w obecnym świecie więcej osób cierpi na otyłość niż na niedowagę

Dodaj do ulubionych

Jak wskazują badania, w obecnym świecie więcej osób cierpi na otyłość niż na niedowagę 

Przez ostatnie 40 lat dało się zauważyć niepokojący międzynarodowy trend wzrostowy w kwestii ilości osób otyłych – ich liczba zwiększyła się ze 105 milionów w roku 1975 do aż 641 milionów w roku 2014. Wyniki takie przedstawiono obecnie najpełniejszym raporcie dotyczącym zmian wskaźnika masy ciała.  

W poszczególnych grupach wiekowych od roku 1975 liczba otyłych mężczyzn potroiła się natomiast kobiet z nadwagą – podwoiła. W tym samym okresie ilość osób cierpiących na niedowagę spadła o jedną trzecią u przedstawicieli obydwu płci.  

W ciągu ostatnich 40 lat na całym świecie dało się zauważyć niepokojący trend wzrostowy w ilości osób otyłych na świecie. Było ich 105 milionów w roku 1975, natomiast w roku 2014 - aż 641 milionów. Dane takie podano w raporcie dotyczącym zmian wskaźnika masy ciała (BMI), który to opublikowano w magazynie The Lancet.

W poszczególnych grupach wiekowych od roku 1975 liczba otyłych mężczyzn potroiła się (z 3.2% do 10.8%) natomiast kobiet – podwoiła (z 6.4% do 14.9%). W tym samym czasie ilość osób cierpiących na niedowagę spadła o jedną trzecią u przedstawicieli obydwu płci – z 13.8% do 8.8% w przypadku mężczyzn oraz z 14.6% do 9.7% u kobiet.   

W przeciągu czterech ostatnich dekad, średnia wartość wskaźnika BMI wzrosła z 21.7kg/m² do 24.2 kg/m² u mężczyzn oraz z 22.1kg/m² do 24.4 kg/m² u kobiet. Na podstawie powyższych danych wywnioskować można, iż z każdą dekadą populacja świata przybiera na wadze średnio 1.5 kilograma. Jeżeli trend ten postępować będzie w tym samym tempie, do roku 2025 około jedna piąta mężczyzn (18%) i kobiet (21%) na świecie będzie otyła, natomiast 6% mężczyzn i 9% kobiet będzie cierpiała na otyłość chorobliwą (wskaźnik BMI na poziomie 35 kg/m² lub wyższym).  

Niemniej jednak, nie można zapominać, iż niedowaga w dalszym ciągu pozostaje największym problemem najbiedniejszych rejonów świata. Autorzy informują, iż wzrost wskaźników odnoszących się do otyłości nie powinien przyćmić problemów, z jakimi zmagają się mieszkańcy krajów nisko rozwiniętych. Przykładowo, w południowej Azji ponad połowa populacji w dalszym ciągu cierpi na niedowagę, natomiast w Środkowej i Wschodniej Afryce wartość ta wynosi ponad 12% u kobiet oraz 15% u mężczyzn.

"Przez ostatnie czterdzieści lat nasz świat przeobraził się z miejsca gdzie niedowaga była niemalże dwukrotnie częstszym problemem od otyłości w miejsce gdzie więcej jest ludzi otyłych niż nadmiernie szczupłych" wyjaśnił autor badania, profesor Majid Ezzati z Uniwersytetu Zdrowia Publicznego Imperial College London. "Jeżeli obecne trendy utrzymają się, nie tylko zauważymy dalszy wzrost ilości osób otyłych, ale także do roku 2025 na Ziemi więcej będzie osób nadmiernie otyłych niż cierpiących na niedowagę."[1] 

Dodaje on: "Aby uniknąć epidemii, konieczne jest szybkie i bezwzględne wprowadzenie nowych rozporządzeń, które to spowolnią lub całkowicie zatrzymają ogólny wzrost indeksu BMI. Mam tu na myśli przede wszystkim przedsięwzięcia nakłaniające przedstawicieli danej populacji do rozważnego spożywania posiłków oraz częstszego korzystania z porad specjalistów."[1]

Wnioski takie wyciągnięto na drodze kompleksowej analizy światowych, regionalnych, oraz narodowych wahań wskaźnika BMI u osób dorosłych (w wieku 18 lat i starszych) zidentyfikowanych pomiędzy rokiem 1975 a 2014. Raport uwzględnia także dane o osobach z niedowagą (wskaźnik BMI na poziomie niższym niż 18.5 kg/m²), poważną otyłością (wskaźnik BMI na poziomie 35 kg/m² lub wyższym) oraz otyłością chorobliwą (wskaźnik BMI na poziomie 40 kg/m² lub wyższym).

Towarzystwo ds. Oceny Czynników Ryzyka Chorób Niezakaźnych (NCD) zebrało dane pochodzące z 1968 badań, analiz oraz raportów, dzięki czemu obserwacji udało się poddać aż 19.2 miliona kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 18 lat, którzy to byli obywatelami łącznie 186 krajów (stanowiących łącznie 99% krajów na świecie). Badania brano pod rozwagę wyłącznie w przypadku, gdy podawane były w nich zmierzone przez specjalistów waga oraz wzrost respondentów. Pragnięto bowiem uniknąć błędów szacunkowych wynikających z samodzielnego podawania informacji przez zainteresowanych. Zespół badaczy wykorzystał rzeczone dane celem obliczenia średniego wskaźnika BMI, a następnie wyodrębnił takie kategorie wagowe jak niedowaga, otyłość oraz otyłość chorobliwa. Zauważono, że wskaźniki dotyczący otyłości przekroczył ten odnoszący się do niedowagi u mężczyzn w roku 2004, natomiast w przypadku u kobiet – w roku 2011.   

Wskaźniki BMI oraz ranking dla każdego z krajów podano w dalszej części materiału. Poniżej znajdują się wyłącznie najistotniejsze informacje statystyczne.

U kobiet zamieszkujących Singapur, Japonię oraz niektóre kraje europejskie (Czechy, Belgia, Francja oraz Szwajcaria) przez okres 40 kolejnych lat praktycznie nie zwiększył się wskaźnik BMI (wzrost o poniżej 0.2 kg/m² na dekadę). 

Narody wyspiarskie zamieszkujące Polinezję oraz Mikronezję legitymowały się najwyższym wskaźnikiem BMI na świecie. W Samoa Amerykańskim wynosi on 34.8 kg/m² dla kobiet oraz 32.2 kg/m² dla mężczyzn. W Polinezji i Mikronezji ponad 38 % mężczyzn i połowa kobiet cierpi z powodu otyłości.  

W krajach takich jak Timor Wschodni, Etiopia oraz Erytrea zidentyfikowano najniższy wskaźnik BMI na świecie. W Timorze wyniósł on 20.8 kg/m² dla kobiet, natomiast w Etiopii najniższy był on dla mężczyzn - 20.1kg/m².

Ponad jedna piąta mężczyzn w Indiach, Timorze Wschodnim, Afganistanie, Erytrei oraz Etiopii, a także ponad ćwierć kobiet w Bangladeszu i Indiach w dalszym ciągu cierpi na niedowagę.  

Pośród państw wysoko rozwiniętych, w których językiem urzędowym jest angielski najwyższy wskaźnik BMI zarówno u kobiet jak i u mężczyzn (ponad 28 kg/m²) odnotowano w USA. Ponad jedna czwarta chorobliwie otyłych mężczyzn oraz jedna piąta kobiet chorobliwie otyłych na świecie mieszka właśnie w Stanach Zjednoczonych. 

Mężczyźni na Cyprze, w Irlandii oraz na Malcie (27.8 kg/m²) oraz kobiety w Mołdawii (27.3 kg/m²) legitymują się najwyższym wskaźnikiem BMI w Europie. Najniższy był on u Bośniaków, Holendrów (około 25.9 kg/m²) oraz Szwajcarek (23.7 kg/m²).  

W Wielkiej Brytanii zanotowano trzeci najwyższy wskaźnik BMI w Europie. Jest on równy temu odnotowanemu w Irlandii oraz Federacji Rosyjskiej (około 27.0 kg/m²). Brytyjczycy, Grecy, Węgrzy Oraz Litwini osiągnęli także dziesiąty wynik w kategorii mężczyzn otyłych (około 27.4 kg/m²).

Ponad jedna piąta wszystkich dorosłych otyłych osób (118 milionów respondentów) żyje w sześciu krajach wysoko rozwiniętych – Australii, Kanadzie, Irlandii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych. Ponad ćwierć (27.1%; 50 milionów) osób poważnie otyłych również żyje w rzeczonych krajach.

Przy założeniu, iż obecny trend utrzyma się, do roku 2025 Wielka Brytania legitymować się będzie najwyższym odsetkiem kobiet otyłych w Europie (38%), zajmując miejsce przez Irlandią (37%) oraz Maltą (34%). Podobne zmiany przewiduje się w przypadku mężczyzn. W tej kategorii przodować będą Wielka Brytania oraz Irlandia (około 38%), za znajdzie się Litwa (36%). Dla porównania, w Stanach Zjednoczonych do 2025 roku otyłych będzie 43% kobiet oraz 45% mężczyzn.   

W swoim komentarzu do badania, profesor George Davey Smith z Integracyjnej Jednostki Epidemiologicznej MRC Uniwersytetu Medycyny Społecznej w Bristolu wspomniał o wizji „świata tworzonego przez osoby bardziej otyłe, zdrowsze niż obecnie, w którym to świecie doskonale widoczne będą różnice i nierównościami pomiędzy poszczególnymi krajami.” Wskazuje on także, że mimo iż w krajach rozwiniętych otyłość jest głównym, stale zyskującym na sile problemem, niedożywienie w krajach nisko rozwiniętych pozostaje najistotniejszym zmartwieniem obecnej medycyny. Profesor pisze: "Skupienie uwagi na otyłości za cenę odrzucenia od siebie niezwykle poważnego problemu jakim jest niedożywienie spowoduje nieprawidłowe rozdzielenie funduszy i środków pomocowych."

Autor: Stylnazdrowie.pl

Redakcja poleca
comments powered by Disqus

Powrót ↑